Skapa ett bra grund till stöd

Att inreda ett hem som är har för avsikt att användas som boendestöd är en intressant uppgift som kräver att man får ta del av den kunskap som redan finns framtagen av Socialstyrelsen. Vad skriver då Socialstyrelsen om för råd för att inreda en bostad som ska användas för boendestöd eller stödboende? Man delar upp bostaden i två områden dels bostaden själv och sedan personalen. Om vi först och främst tittar på vilka faktorer som som är viktiga för  vad som kännetecknar en god boendemiljö.

Lugnt och tyst och fridfullt

Med det innebär att man bör förlägga boendet i ett område som inte är alltför problematiskt. Jag tänker först och främst på grannskapet och att det inte är många med missbruksproblematik i närområdet. Vi vet ju av erfarenhet att människor med ett psykiskt funktionshinder har en sårbarhet för att utveckla beroende och därför bör man se till att man inte förlägger stödboendet där det finns hög grad av missbruksproblematik ibland grannarna. Finns det närhet till grönområde är det en bidragande faktor till att skapa ett fridfullt boende.

Fräscha lokaler, fin personal

Att bostaden inte är nedgången och sliten är en viktig faktor då känslan av att ha det rent och snyggt underlättas om väggar är nymålade och inredningen är i gott skick. Med fin personal menar man ett fint bemötande. Att bemötandet är respektfullt och kärleksfullt. Man man ser till individens integritet och medbestämmande och att individen ska känna att det är hans/hennes hem och boendestödjaren är en gäst med förtroendet att stödja individen i dennes vardagliga uppgifter.

Ha möbler min musik, att människor kommer och hälsar på, värme och kärlek

Finns möjligheten skall man givetvis försöka möblera lägenheten tillsammans med individen för att skapa en känsla för att boendet är individens. Kan man inreda bostaden med tanke på den boendes egna intressen? Lyssnar han på musik? gillar han idrott? Givetvis skall han ha möjligheten att utöva dessa intressen inom hemmet. Boendestödjarens uppgift är att försöka få individen att hitta en gemenskap utanför bostaden och att ha möjlighet att kunna fördjupa sig i sitt intresse hemma kan underlätta arbetet med fritidsintressen. Är man sedan behjälplig med att hjälpa individen för  att denna skall bjuda hem nya bekanta ifrån dessa intressen arbetar man med att motverka isolation. Detta skall präglas av kärlek och värme och det är viktigt att man inte tvingar utan peppar och stöttar kärleksfullt.

Övriga viktiga saker att tänka på

Rent och snyggt i trappuppgången är en viktig aspekt då det är det första man möts av när man kommer hem, rent och snyggt i tvättstugan och se till att det finns utrustning som gör det lätt för individen att på sikt kunna sköta sin egen tvätt. Grannar som man litar på det kan vara så att det kan behövas en extra acceptans från grannars sida när det kommer till psykiskt funktionshindrade , att trädgården, gårdsplan sköts ordentligt, och som sagt se till att lägenheten om den inte är  nyrenoverad håller god standard och ej är sliten. Detta kommer lägga en grund till att skapa ett bra stödboende.

 

Annonser

Nätdrogerna

Det är dags att göra något åt nätdrogerna som är ett stort problem i landet. Det har varit flera dödsfall på sistone och det är svårt att kunna upptäcka om intagit nätdroger. Nu kan man iallafall upptäcka intag av vissa former av spice med spice drogstickor. Det är en början, men problemet är att det finns så många typer av spice och det kommer ständigt nya varianter vilket gör det svårt att skapa en drogsticka som klarar alla varianter. Det gäller förresten för de flesta andra nätdroger à med.

Att det ständigt kommer nya varianter innebär även problem för sjukvården när det kommer in unga patienter som överdoserat på nätdroger. Oftast vet inte den unge själv vad han tagit för drog och det blir problem med att sätta in rätt typ av vård. Giftinformationscentralen kan i de fallen inte heller bistå sjukvården då substansen inte varit aktuell tidigare eller att det är okänt vad man tagit. Det bästa man kan göra är att samla in information för att lära sig om substansen och dess effekter. Men när man väl har tillräckligt med information är det en ny substans ute på marknaden. De nya substanserna kommer lagom till att de gamla blivit narkotikaklassade. Några dagar innan en narkotikaklassning reas de gamla preparaten ut för vrakpriser vilket gör att man för en billig peng kan komma över ett stort parti av den snart narkotikaklassade nätdrogen.

Det vi kan hoppas på är att den nya skärpta lagstiftningen gör det lättare för tull och polis att ingripa. Som orolig förälder behöver man vara närvarande och uppriktigt intresserad av vad ungdomen har för sig. Är man orolig för att sin ungdom använder spice finns tester att utföra hemma hos PRO-TEST.

Misshandlade barn i farozonen

Läste en forskar artikel om barn som far illa nu kan de visst fastslå att om man misshandlar ett barn så får de sämre hälsa och tar större risker. Känns lite som att få veta att träden står i skogen. Ja ja men kunde även se sammanhang med med större tobaksanvändning, alkohol- droger, sexuellt större risker och snatterier. Stor del av de med självskadebeteende har utsatts för någon form av övergrepp.

Läs artikel 

Annonser

Evidensbaserad en bra start

Satt och tänkte på vad mitt första inlägg skulle handla om. Självklart borde jag börja med beskriva det jag arbetar med om dagarna. Jag arbetar med ASI en evidensbaserad metod. Vad är då instrumentet ASI – Addiction Severity Index?

Det ligger till grund för planering och uppföljning av den enskildes vård. ASI-intervjun är en strukturerad intervju med givna frågor och fasta svarsalternativ. Eftersom intervjun innehåller frågor som täcker flera livsområden som har relevans för missbruksproblem ger den en allsidig kartläggning av klienters sociala situation. På senare år har intervjun börjat användas i den svenska missbrukarvården för att kartlägga och bedöma klienters behov. I sammanställd form kan klientuppgifterna även användas som underlag för att följa upp insatser och verksamhet. ASI-intervjun kan således användas både som en strukturerad klientbedömningsmetod i enskilt klientarbete och som systematisk uppföljningsmetod i verksamhetsutveckling.

Efter att ASI:n genomförts och återkopplingen skrivits används ASI som underlag för klientens behandlingsplan. I behandlingsplanen överförs informationen inom varje livsområde till behandlingsplanen där sedan insatser och mål formuleras efter denn information som framkommit tillsammans med uppdraget från Uppdragsgivaren.

Utöver att ASI:n används som grund för behandlingsplaner används även ASI:n i uppföljning och utvärderingsarbete. När en klienten blir placerad på ett behandlingshem oss genomförs alltid en ASI intervju. Man följer upp klientens vård och insatser genomfom ASI-uppföljningsintervjuer. Intervjuerna genomförs ungefär 6 månader efter avslutad behandling och sedan ytterligare en uppföljningsintervju 2 år efetr avslutad behandling. Uppföljningsintervjuerna värderas, analyseras och sammanställs i statistik och resultat som i sin tur används för att utvärdera den vård vi bedriver och leda till förbättringar.

ASI är en evidensbaserd metod.
Och det är vad jag tillbringar min arbetstid med att göra.

Annonser